وبلاگ تخصصی کلاس چهارم دبستان اندیشه
صفحه نخست       پست الکترونیک        تماس با ما          طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
   نكته های دستوری فارسی چهارم


تعریف : نهاد قسمتی از جمله است كه درباره ی آن خبری می دهیم . و گزاره خبری است كه درباره ی نهاد داده می شود . مثلاً در جمله : شهریار شاعر بزرگ ایران است ؛ شهریار ، نهاد و شاعر بزرگ ایران است گزاره می باشد .

هر یك از نهاد و گزاره ممكن است یك یا چند كلمه باشد . مانند این جمله : سعدی شاعر بزرگ ایران (نهاد) یگانه معلم اخلاق بود گزاره .

جمله ی ساده

1 جمله ی ساده: آن است كه یك فعل داشته باشد . مانند این جمله : دانش آموزان از كلاس بیرون رفتند . جمله ی ساده بر دو قسم است : جمله ی كامل ، جمله ی ناقص .

الف جمله ی كامل:جمله ی ساده اگر دارای مفهوم تمام و كامل باشد ، آن را جمله ی كامل یا مستقل نامند . مثال ادب بزرگ ترین سرمایه ی انسان است .

ب جمله ی ناقص : جمله ی ساده اگر دارای مفهوم كامل نباشد و شنونده را در انتظار بگذارد ، و جمله ی دیگری معنی آن را كامل كند جمله ی ناقص نامیده می شود . مانند این جمله : انسان اگر سعی نكند ...

جمله ی پایه جمله ی پیرو

1 جمله ی پایه : جمله ی پایه یا اصلی آن است كه غرض اصلی گوینده را در برداشته باشد ؛ و بتواند به تنهایی بكار رود . مانند این جمله : خدا بندگان پاك خود را دوست دارد .

2 جمله ی پیرو : آن است كه غرض گوینده را بیان نكند و مستقل به كار نرود ، و برای كامل تر كردن معنی جمله ی پایه بیاید . مانند این جمله : میلیونها سال است كه زمین به دور خورشید می گردد.جمله های پیرو معمولاً با كلماتی از قبیل : تا ، كه ، اگر ، چون كه ، تا اینكه ، چنانكه ، زیراكه ، بطوریكه ، گرچه همراه می آید .

اسم اقسام اسم

تعریف : اسم كلمه ای است كه برای نامیدن انسان ، حیوان یا چیز دیگر به كار می رود . مانند : مرد ، فریدون ، كودك ، اسب ، شما ،  مهربانی ، بیماری ...

اسم بر دو نوع است : اسم صریح و اسم كنایه .

الف اسم صریح : آن است كه معنی آن آشكار باشد . مانند : مسعود ، سنگ ، غم ، خنده ، مردی ، خانه ...

ب اسم كنایه : آن است كه معنای آن آشكار نباشد و كسی یا چیزی را به طور ناشناخته و نامشخص بیان كند . مانند : او ، شما ، دیگران ، كس ، هیچكدام ، كه ...

اقسام اسم صریح

اسم صریح اقسامی دارد كه به شرح زیر است :

1 اسم عام : آن است كه شامل همه ی افراد هم نوع و هم جنس باشد . مانند : انسان ، آموزگار ، كوه ، باغ ، گوسفند .

2 اسم خاص : آن است كه برانسان یا حیوان یا چیز معین دلالت كند .مانند: فردوسی ، ایران ، سهند ، پروین ، رخش . 

3 اسم ذات : آن است كه وجود مستقلی داشته باشد و با چشم ، قابل دیدن باشد مانند: سنگ ، كوه ، حیوان ، آب ...

4 اسم معنی : آن است كه وجود مستقلی نداشته باشد و به چشم دیده نشود :  مانند: غم ، حسد ، خشم ، عقل ، خرد ...

5 اسم معرفه : آن است كه در نزد شنونده شناخته شده باشد . مثلاً در جمله : آن كتاب را خریدیم ، مقصود گوینده كتابی است كه در نزد شنونده مشخص می باشد .

6-اسم نكره : آن است كه برای شنونده معلوم و شناخته شده نباشد . مانند : (كتابی) در جمله ی كتابی را خریدم .

7 اسم ساده:آن است‌كه‌تنها‌یك‌كلمه‌باشد‌مانند : كوه ، صحرا ، مرغ ، آب ، شهر ، خانه .

8 اسم مركب : آن است كه از دو جزء بیشترباشد. مانند : كتابخانه ، باغبان ، هم وطن ، كارخانه،...

9 مفرد : آن است كه بر یكی دلالت كند . مانند : كتاب ، معلم ، دریا ، گل ، عاقل ، دانشمند ...

10 جمع : آن است‌كه‌بر دو‌یا‌بیشتر‌دلالت‌كند . مانند : كتابها ، دانشمند ، گلها ، دریا ، ...

فعل اقسام فعل

تعریف : فعل كلمه ای است‌كه بر‌انجام كاری یا داشتن حالتی در یكی از زمانهای گذشته ، حال یا آینده دلالت كند . مانند :‌نوشت (گذشته) می نویسد (حال یا آینده) خواهد نوشت (كاملا آینده)

هر فعل اگردر گذشته انجام گیرد آن را ماضی گویند . اگر در حال یا آینده انجام گیرد آن را مضارع گویند . و اگر در زمانهای كاملاً آینده انجام گیرد آن را مستقبل می نامند .

هر فعلی سه شخص دارد و هر شخص می تواد مفرد یا جمع باشد به شرح زیر :

اول شخص مفرد (گوینده)                           اول شخص جمع (گوینده ها)

دوم شخص مفرد (شنونده)                           دوم شخص جمع (شنونده ها)

سوم شخص مفرد (دیگر كس)                        سوم شخص جمع(كس ها)

صرف فعل

وقتی كه شش صورت یا شخص فعلی را به ترتیب بیان كردیم ، می گوییم آن فعل را صرف كرده ایم : مثال رفتم ، رفتی ، رفت ، رفتیم ، رفتید ، رفتند .

فعل ماضی و اقسام آن

1 - ماضی ساده : این فعل به صورت ساده نشان می دهد كه آن در زمان گذشته انجام گرفته و پایان یافته است .

2 ماضی نقلی : نشان می دهد كه فعل در زمان گذشته انجام شده است . بعضی از فعلهای ماضی نقلی در زمان گذشته انجام می گیرد. مانند فعل (آفریده است) در جمله ی خداوند میلیونها سال قبل زمین و آسمان را آفریده است . اما بعضی از فعلهای ماضی نقلی در زمان گذشته انجام می گیرد : ولی اثر آن تا زمان حال باقی می ماند . مانند فعل  ( خوابیده است) در جمله ی كودك از دو ساعت پیش خوابیده است .

3 ماضی استمراری : نشان می دهد كه فعل در زمان گذشته انجام گرفته ، مدتی ادامه داشته است .

4 ماضی بعید : نشان می دهد كه فعلی در زمان گذشته انجام گرفته ، و انجام آن قبل از فعلهای دیگر بوده است .

5 ماضی التزامی : فعلهایی هستند كه به واقع شدن آنها در زمان گذشته یقین نداریم . این فعل همیشه همراه كلمه ها یا جمله های : شاید ، باید ، ای كاش و ممكن است می آید . مثال : شاید این كتاب را خوانده باشم .

فعل مضارع و اقسام آن

1 مضارع اخباری : فعلی است‌كه از انجام‌كاری‌در‌زمان‌حال یا‌آینده خبر‌می‌دهد. مانند‌:‌می‌نویسم‌،‌می‌خوانند.بعضی‌از‌فعلهای‌مضارع ،‌از‌زمانهای‌گذشته‌شروع‌می‌شود‌و‌تا زمانهای‌آینده‌ادامه‌پیدا‌می‌كند‌مانند‌فعل‌(‌گردش‌می‌كند)‌‌در‌این‌جمله‌:‌زمین‌میلیونها سال‌است كه به دور خورشید می چرخد .

2 مضارع التزامی این فعل به زمان آینده دلالت می كند و از وقوع كاری خبر می دهد كه انجام گرفتن آن حتمی نیست . مضارع التزامی معمولاً با كلمه های : شاید ، باید ، ای كاش و ممكن است همراه می آید .

فعل مستقبل

تعریف : مستقبل فعلی است كه بر انجام كاری یا روی دادن حالتی در زمان كاملاً آینده دلالت می كند . مثال : سال آینده به شیراز خواهم رفت . مستقبل با مضارع «خواستن» بدون «ب» و «می» صرف می شود .

فعل امر

تعریف : با فعل امر از كسی یا چیزی می خواهیم كه كاری انجام دهد ؛ یا حالتی را بپذیرد مانند :بگو،برو ،بخوانید ،بنویسند.فعل امربیشتر با «ب» همراه است كه به فعل می چسبد .

 

 

فعل نهی فعل نفی

1 فعل های نهی : اگر به اول فعل امر «نـ» درآید آن را نهی گویند . مانند : نروید ، ننویسید در دوم شخص ها غالباً «نـ» به «م» تبدیل می شود . مانند : مرو . مگو .

2 فعل نفی : اگر به اول فعلهای ماضی ، مضارع و مستقبل «ن» در آید آنرا فعل نفی گویند . مانند: نرفت ، نمی رود ، نخواهد رفت .

بن شناسه

1 بن : در هردسته ازساخت های‌گوناگون فعل جزء‌ثابتی وجود دارد كه تغییر نمی كند ومعنی اصلی فعل را‌دربردارد.این‌جزء‌ثابت‌رابن‌یا‌ریشه‌ی فعل‌می نامیم.هرفعلی‌دو‌بن‌دارد:

بن ماضی بن مضارع . همه ی فعلهایی كه بر زمان گذشته دلالت می كنند از بن ماضی . و همه ی فعلهایی كه بر زمان‌حال یا آینده دلالت می كنند از بن مضارع ساخته می شوند .

2 شناسه : قسمتی از فعل است كه در آخر آن می آید و در همه ی ساخت ها ثابت و مفهوم شخص و عدد فعل را می رساند .

وجوه فعل

فعل سه وجه دارد به شرح زیر :

1 وجه اخباری : كه وقوع كار یا داشتن حالتی  را به طور یقین خبر می دهد . مثل :        می رود ، رفت ، می رفتند ، رفته بودند ، خواهند رفت .

2 وجه التزامی : كه انجام دادن كار یا داشتن حالتی را با شك و تردید ، آرزو و امثال آن می رساند مانند فعل (بنویسیم) در جمله ی شاید امشب این شعر را بنویسیم .

فعل های : ساده ، پیشوندی ، مركب

1 فعل ساده :آن است كه تنها یك جمله باشد مانند : رفت . آمدند . می خوانیم .

2 فعل پیشوندی : فعلی است كه به اول آن پیشوندی اضافه می شود . مانند برداشت . بازگشت .

3 فعل مركب : فعلی است كه از دو كلمه یا بیشتر تركیب می شود مانند : احترام كردن ، بلند شدن، آزاد ساختن .

فعل ربطی جمله ی اسمیه

1 فعل ربطی : فعل های، است ، بود ، شد ، گشت كه به آنها مفهوم كلمه یا تركیبی به نهاد نسبت داده می شود فعل ربطی است .

2 جمله ی اسمیه :جمله ای كه با فعلهای ربطی تمام می شود آن جمله را اسمیه گویند . مانند هوا روشن است .

فعل لازم - فعل متعدی

1 فعل لازم : آن است كه معنی آن تنها با فاعل تمام شود و به مفعول صریح احتیاج نداشته باشد. مانند : فعل بیرون رفت در جمله ی : رضا از خانه بیرون رفت .

2 فعل متعدی : آن است كه علاوه برفاعل به كلمه ی دیگری نیز احتیاج داشته باشد كه آن را مفعول می گوییم . مانند فعل برداشت در جمله ی : حسین كتابهایش را برداشت .

فعل معلوم - فعل مجهول

1 فعل معلوم : فعلی است كه به فاعل نسبت داده شود و به مفعول نیاز نداشته باشد مانند : جواد جواب نامه را نوشت .

2 فعل مجهول : آن است كه فاعل آن معلوم نباشد و به مفعول نسبت داده شود .مانند : پاسخ نامه نوشته شد . در جمله ای كه فعل آن مجهول‌باشد «نهاد» مفعول است‌درجمله ای كه فاعل آن معلوم باشد «نهاد» فاعل است . فعل مجهول با كمك (شد ) درست و صرف می شود . مانند كشیده شد . خریده شد . دیده شد .

فاعل مغعول

1 فاعل :كلمه ای است كه بر انجام دهنده ی كار دلالت می كند مانند : كلمه ی دانش آموز در جمله ی : دانش آموز مطالعه می كند .

2 مفعول : كلمه ای است كه كار در روی آن انجام می شود . مانند : كلمه ی دوست در جمله ی : پروین دوستش را دید .

مفعول معمولاً همراه «را» می آید . و این علامت را علامت مفعولی می نامند .

صفت - موصوف

تعریف : صفت كلمه ای است كه چگونگی اسم را بیان می كند مانند : بلند ، مهربان ، باهوش ، دانشمند ، ستمگر ، دانا ، ...

حالا هر یك از این صفت ها را با یك كلمه ی مناسب همراه می آوریم . كوه بلند ، مادر مهربان ، كودك باهوش ، مرد دانشمند ، حاكم ستمگر ، خداوند دانا .

موصوف : كلمه ای است كه چگونگی آن بوسیله ی صفت بیان می شود . مثل كلمه های باغ ، گل ، دریا ، آسمان در این تركیب ها :باغ دلگشا ، گل خوشبو ، دریای بیكران .

قید - اقسام قید

قید كلمه یا تركیبی است كه معمولا چگونگی انجام گرفتن فعل را نشان می دهد ، و یا آنرا به چیزی از قبیل : زمان ، مكان ، مقدار ، حالت ، كیفیت ، تاكید و جز آن مقید می سازد .

اقسام قید : قید انواع زیاد دارد كه مشهورترین آنها عبارتند از :

1 قیدزمان: مانند : امروز ، سال آینده ، اكنون ، دیر ، زود ، شب ، فردا ، هروقت ، فوراً ، بزودی ، سحر ، ثانیه ، قرن و ...

2 قید مكان : مانند : بالا ، پایین ، راست ، چپ ، جلو ، عقب‌، اینجا ، نزدیك ، دور ، زیر ، رو و ...

3 قید مقدار : مانند : كم ، زیاد ، بیشتر ، كلاً ، جمعاً ، بی نهایت ، بی اندازه ، كیلو ، فراوان  و ...

4 قید حالت : مانند گریان ، نالان ، دوان دوان ، لرزان ، سواره ، پیاده و ...

5 قید كیفیت : مانند خوب ، نرم ، بلند ، و ...

6 قید تاكید : مانند البته ، مسلماً ، حتماً و ....

7 قید تكرار : مانند بازهم ، دوباره ، دیگر بار ، مجدداً ، از نو، و ...

ضمیر و اقسام ضمیر

ضمیر كلمه ای است كه بجای اسم می نشیند و از تكرار شدن آن جلوگیری می كند . مانند: كلمه های : او ، وی ، در جمله ی : دیروز به خانه ی دوستم رفتم و با او به مطالعه پرداختم و هنگام رفتن از وی خواستم كه به خانه ی ما بیاید .

اقسام ضمیر :  انواع ضمیر به شرح زیر است :

1 ضمیر شخصی : آن است كه بر یكی از شش شخص فعل دلالت كند و آن بر دو نوع است : الف ضمیر های شخصی جدا :ضمیرهایی هستند كه به فعل نمی پیوندند و تنها نوشته می شوند و عبارتنداز : من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان (آنان)  .

ب ضمیرهای شخصی پیوسته : ضمیرهایی هستند كه تنها نوشته نشوند و به فعل و اسم و صفت بپیوندند . معمولاً ضمیرهای شخصی : «م ، ی ، د، یم ، ید ، ند» در آخر فعلها     می آیند و به آنها می پیوندند .

2- ضمیر مشترك : آن است كه در هر سه شخص مفرد و جمع به یك صورت استعمال می شود و تغییر نمی یابد . ضمیرهای مشترك سه تا هستند : خود ، خویش ، خویشتن . 3- ضمیر اشاره : كلمه ای است كه به جای اسم می نشیند و با آن به كسی یا چیزی اشاره

می كنیم و آن دو نوع است یكی این برای اشاره به نزدیك . دیگری آن برای اشاره به دور .

مترادف متشابه متضاد

1 مترادف : اگر دو كلمه دارای یك معنی باشند ولی تلفظ آنها یكسان نباشد ، مترادف یا هم معنی نامیده می شوند مانند : وطن و میهن . خورشید و آفتاب . كشور و مملكت .

2 متشابه : اگر دو كلمه دارای  تلفظ یكسان باشند ولی معنی آنها متفاوت باشد متشابه (شبیه هم) نامیده می شوند . مانند صواب (كار درست) ثواب (پاداش آخرت) خوار (ذلیل) ، خار (خار گل و درخت) ، علم (پرچم ) ، الم (درد) .

3 متضاد : اگر دو كلمه در تلفظ مختلف و در معنی ضد هم باشند ، متضاد (ضد هم) نامیده می شوند : شب و روز خوب و بد زشت و زیبا .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 فروردین 1393
ردو و مغز

ظاهر گردو شباهت زیادی به مغز انسان دارد. گردو تنها خشکباری است که حاوی مقادیر قابل توجه ای از اسید های چرب امگا 3 می باشند. مصرف این اسید های چرب از بیماری دمانس(dementia) جلوگیری می کند. محققین آمریکایی نشان دادند عصارۀ گردو سبب از بین رفتن پلاک های پروتئینی تشکیل شده بر اثر بیماری آلزایمر می شود. محققین دانشگاه Tufts در بوستون دریافتند مصرف گردو برخی علائم پیری مغز را معکوس و درمان می کند.

هویچ و چشم 

یک برش از هویج شباهت زیادی به طرح عنبیۀ چشم ما دارد. شباهت بسیاری در مورد تأثیر مصرف روزانۀ هویچ بر بینایی وجود دارد. رنگ نارنجی هویچ به علت وجود رنگدانۀ بتاکاروتن است که مصرف آن باعث کاهش خطر ابتلأ به آب مروارید می شود. بتا کاروتن از تخریب ماکولا (مشکل بینایی مرتبط با سن) جلوگیری میکند.
از هر چهار نفر بالای 65 سال، یک نفر به این بیماری دچار می شود. این بیماری عمده ترین علت نابینایی در انگلیس است .

قارچ و گوش

تا به حال به شباهت یک برش از قارچ و شکل گوش انسان توجه کرده اید؟ می توانید حدس بزنید که شاید وجود این شباهتها کلید راهنمایی برای انسان از طرف خدا باشد.
با اضافه کردن قارچ به برنامۀ غذایی خود شنوایی تان را بهبود دهید. قارچ یکی از معدود مواد غذایی است که حاوی ویتامین D می باشد. این ویتامین برای سلامت استخوانها بخصوص استخوانهای کوچک درون گوش که انتقال دهندۀ صدا به مغز هستند، بسیار مهم است.

موز(لبخند) و افسردگی

با خوردن موز خود را تشویق به خوشحال بودن نماید و لبخند را بر روی لبان خود

 بیاورید. این میوه مشهور حاوی اسید آمینه ای بنام تریپتوفان است. این ماده بعد از 

هضم به سروتونین که یک انتقال دهندۀ عصبی است، تبدیل می شود. این ماده 

مهمترین مادۀ شیمیایی تنظیم کنندۀ حالات روحی فرد است. اکثر داروی های ضد 

افسردگی با تنظیم تولید سروتونین اثر خود را اعمال می کنند. هر چه میزان

سروتونین در خون بیشتر باشد فرد در حالت روحی بهتری قرار دارد.


گوجه فرنگی و قلب

دقت کنید به گوجه فرنگی … وقتی از وسط نصف میکنید میبینید که بسیار شبیه به قلب انسان است! گوجه فرنگی قرمز رنگ غالباً دارای 4 حفره مانند قلب ما می باشد.
گوجه فرنگی منبع بسیار خوبی از لیکوپن است. این مادۀ شیمیایی گیاهی سبب کاهش خطر ابتلأ به بیماری قلبی و چندین نوع سرطان می شود. تحقیقات نشان می دهد زنانی که میزان لیکوپن در خون آنها زیاد است 30% کمتر از زنانی که لیکوپن کمتری دارد به بیماریهای قلبی مبتلا می شوند. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد لیکوپن سبب کاهش کلسترول LDL (کلسترول بد) می شود. محققین کانادایی اعلام کردند شواهد متقاعد کننده ای در تأثیر لیکوپن و جلوگیری از بیماری عروق کرونر یافته اند.

حبه های انگور روی خوشه شبیه قلب است و هر دانه آن شبیه سلولهای خونی

حتما میدونید که انگور برای حیات قلب نقش به سزایی داره و همینطور اسپرم ساز و

در واقع غذای اسپرم هاست.

دانشمندان آمریکایی در انگور قرمز نوعی ماده شیمیایی را یافتند که می تواند قلب را 

از خطرات ناشی از پیری محافظت کند…انگور قرمز از تصلب شرایین و انسداد رگ ها 

پیشگیری می کند و پوست انگور دارای ماده سفید “رزوراتول” است که از تراکم و 

روی هم انباشته شدن پلاکت های خون جلوگیری می کند و در نتیجه مانع لخته 

شدن خون در رگ ها می شود.
لوبیا قرمز و کلیه انسان

لوبیا قرمز در بهبود عملکرد کلیه نقش بسزایی دارد.
پوست میوه ها و پوست انسان

پوست میوه ها را جدا نکنید، بلکه میوه را با پوست بخورید. پوست میوه به افزایش قابلیت ارتجاع پوست کمک می کند.


پیاز شبیه و سلولهای بدن

پیاز نقش مهمی در خروج مواد زائد در بدن را داراست و باعث ریزش اشک و شستشوی لایه مخاطی چشم هم میگردد.

ساقه کرفس و استخوان

این نوع از سبزیجات در استحکام استخوان بسیار موثره. استخوانها تشکیل شده از

۲۳٪ سدیم و کرفس هم ۲۳٪ سدیم داره.چنانچه در رژیم غذایی شما سدیم وجود 

ندارد کرفس میتونه این کمبود رو جبران کنه.

پنیر و استخوانها

شباهت زیادی بین پنیر (پنیر حفره دار) و ساختمان داخلی استخوان وجود دارد. از آنجائیکه پنیر سرشار از کلسیم است برای استحکام استخوانها بسیار مفید می باشد. کلسیم از عناصر مهم تقویت استخوان است و مصرف آن باعث کاهش خطر ابتلأ به پوکی استخوان (با افزایش سن) می گردد.کلسیم به همراه مادۀ معدنی دیگری به نام فسفات باعث استحکام استخوانها و حفظ قدرت عضلات می شود. مصرف مقدار کافی کلسیم در رژیم غذایی در دوران کودکی نقش حیاتی در استحکام استخوانها بازی می کند.

نتایج بدست آمده از تحقیقی که توسط دانشمندان دانشگاه کلومبیا در نیوریوک صورت گرفت، نشان داد که نوجوانانی که میزان مصرف کلسیم آنها از 800 میلیگرم در روز به 1200 میلیگرم افزایش یافته (دو برش اضافه تر از پنیر چدار) دارای تراکم استخوانی بیشتری هستند، این میزان 6% نسبت به کسانی که روزانه 800 میلیگرم کلسیم مصرف میکنند، افزایش نشان می دهد.:: برچسب‌ها: شباهت میوه ها به بدن انساننوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 22 فروردین 1393

هر دوره کار قلب شامل سه بخش است: 1- انقباض دهلیز ها 2- انقباض بطن ها 3- استراحت عمومی. زمان این سه مرحله وقتی انسان در حال استراحت است به ترتیب 1/،3/ و 4/ ثانیه است. که مجموعه زمان یک دوره کار قلب 8/ ثانیه می شود. که اگر 60 ثانیه را تقسیم بر 8/ کنیم در هر دقیقه قلب 75 بار  می زند.

نکته 1: استراحت دهلیزها 7/ ثانیه است که جمع استراحت عمومی و استراحت دهلیز در هنگام انقباض بطن ها است.

نکته 2: استراحت بطن ها 5/ ثانیه است که جمع استراحت عمومی و استراحت بطن هنگام انقباض دهلیز ها است.

نکته 3: این اعداد در هنگام فعالیت فرد تغییر می کند.همانطور که در انیمیشن بالا می بینیم ابتدا هر دو دهلیز بوسیله سیاهرگ ها پر از خون می شود.دوره کار قلب از اینجا شروع می شود در ابتدا  هر دو دهلیز همزمان با فعالیت گره پیشاهنگ و انتقال تحریک آن به دیواره دهلیز ها منقبض شده و خون را به داخل بطن ها می فرستند(سیستول دهلیزها). سپس مرحله انقباض بطن ها همراه با فعالیت گره دهلیزی- بطنی و رشته های روی دیواره دو بطن و داخل دیواره بطن انجام می شود و خون به دورن سرخرگ های ششی و آئورت فرستاده می شود(سیستول بطن ها). در مرحله آخر وارد مرحله استراحت عمومی می شویم که دوباره دهلیز ها پر از خون می شود.
به مقدار خونی که در هر ضربان از هر بطن خارج می شود حجم ضربه ای می گویند. مقدار حجم ضربه ای 70 میلی لیتر در نظر می گیرند. تعداد ضربان قلب در دقیقه ضرب در حجم ضربه ای را برون قلب می گویند که در با این فرض ها در حال استراحت می شود:75x70= 5250 میلی لیتر یعنی در حال استراحت در هر دقیقه تمام 5 لیتر خون بدن از قلب می گذرد.  حالا شما برون ده قلب فردی در حال ورزش با ضربان قلب 120 بار در دقیقه و حجم ضربه ای 100  را حساب کنید.برون ده قلب او  را با برون ده حالت استراحت مقایسه کنید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 20 فروردین 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 20 فروردین 1393

ساکنان معبدی در «کارناتکا»ی هند، مار پنج سری را در حال پرسه زدن در حیاط پیدا کردند.این مار عجیب‌الخلقه که هر پنج سرش تمامی اندام‌ها را به طور کامل داشت علاوه بر این‌که مردم را به وحشت انداخته بود سوژه جالبی نیز برای عکاسان شده بود.هنوز محل زندگی این مار پیدا نشده اما دانشمندان هندی امیدوارند با بررسی این خزنده مرموز راز به وجود آمدن آن را در آینده‌ای نزدیک پیدا کنند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 20 فروردین 1393
نامگذاری قسمت ها مختلف میکروسکوپ


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 20 فروردین 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 17 فروردین 1393

 

 

 

بیائید اعتماد کنیم قطعا زیان نمی بینیم

 

آتشی نمى سوزاند  ابراهیم را

 

و دریایى غرق نمی کند موسی را

 

کودکی، مادرش او را به دست موجهاى  نیل می سپارد

 

تا برسد به خانه ی فرعونِ تشنه به خونَش

 

دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند

 

سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

 

مکر زلیخا زندانیش می کند

 

اما عاقبت بر تخت ملک می نشیند

 

از این  قِصَص قرآنى هنوز هم نیاموختی ؟!

 

که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند

 

و خدا نخواهد نمی تواند

 

او یگانه تکیه گاه من و توست !

 

پس به تدبیرش اعتماد کن

 

به حکمتش دل بسپار

 

به او توکل کن

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 17 فروردین 1393

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 11 فروردین 1393
خش اول - ساختمان بدن موجودات زنده

موجودات زنده با موجودات غیر زنده متفاوتند. آجر، صندلی و كتاب جزء موجودات غیر زنده و پروانه، درخت و گنجشك جزء موجودات زنده هستند. رشد، حركت و تولید مثل از مهم ترین تفاوت های موجودات زنده و غیر زنده می باشد.

سلول چیست؟

بدن ما و همه موجودات زنده از واحدهای بسیار كوچكی به نام سلول ساخته شده است. سلول واحد ساختمانی بدن است.
ساختمان سلول: برای دیدن سلول به دلیل كوچك بودن آن، باید از وسیله ای به نام میكروسكوپ استفاده كنیم. با میكورسكوپ می توان همه چیز را بیشتر از 1000 برابر بزرگ كرد.
هر سلول 3 بخش دارد:
1- پوسته
2- سیتوپلاسم
3- هسته
پوسته مانند پوششی در اطراف سلول كشیده شده است. سیتوپلاسم، مایع غلیظی است كه تمام سلول را پر می كند. یك هسته كوچك نیز در داخل سیتوپلاسم است. شكل و اندازه سلول ها با هم متفاوت است.
در ساختمان برگ سه نوع سلول مشاهده می كنیم كه هر یك كار معینی انجام می دهند. سلول ها از غذایی كه وارد آنها می شود استفاده می كنند و در صورت آسیب دیدن آنها تقسیم می شوند و سلول جدیدی را به وجود می آورند و اینك ار تا پایان عمر ادامه دارد.
سلول ها كار های مختلفی انجام می دهند. مثلاً سلول عصب (انتقال پیام) سلول استخوان (استحكام) سلول ماهیچه(حركت) و سلول روده (جذب) غذا را به عهده دارند.
شباهت های سلول ها:
1- همه سلول ها سه بخش اصلی (پوسته،هسته، سیتوپلاسم) دارند.
2- همه سلول ها رشد می كنند.
3- همه سلول ها تقسیم می شوند.
در برگ دونوع سلول وجود دارد:
1- روی برگ از سلول های نازك و پهن تشكیل شده
2- در درون برگ سلول های مستطیلی كه سبزینه دارند وجود دارد.

  پرسش های بخش 1 
1- كدامیك از موارد زیر در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟

استخوان
ماهیچه
سلول
پوست
2- رشد بدن انسان به سبب چیست؟

ورزش كردن
استراحت كردن
تقسیم سلول ها
كش آمدن سلول ها
   3- پوششی كه در اطراف سلول ها وجود دارد چه نامیده می شود؟

استخوان
پوسته
سیتوپلاسم
هسته

  4- ساختمان بدن كدام موجود زیر از تعداد سلول بیشتری تشكیل شده است؟

شتر
پلنگ
خروس
مورچه 
   5- مایع غلیظی كه سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟

پوسته
سیتوپلاسم
ماده سلولی
هسته
   6- هسته ی كدامیك از سلول های زیر نسبت به سلول های دیگر كوچك تر است؟

سلول استخوان
سلول عصب
سلول ماهیچه
سلول روده
   سوالات تشریحی
1- مراحل رشد و تقسیم سلول در شكل زیر به هم ریخته است، با زدن شماره آنها را مرتب كنید.

  2- چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟

همه سلو ل ها از نظر رشد، تقسیم سلول و احتیاج به غذا شبیه هم هستند. ولی تفاوت آنها در شكل، اندازه و نوع كاری است كه انجام می دهند.
   3- چهار نمونه از سلول های بدن را نام ببرید و وظیفه هر یك را بنویسید؟

سلول عصب (انتقال پیام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهیچه (حركت) - سلول شش (جذب اكسیژن)
 4- سلول گیاهی با سلول جانوری چه تفاوتی دارد؟

سلول گیاهی دو پوسته دارد به همین دلیل محكم تر از سلول های جانوری است.

  5- سلول ها چگونه زیاد می شوند؟

تقسیم سلولی

  6- سلول از چه قسمت هایی تشكیل یافته است؟

پوسته،سیتوپلاسم، هسته

  7- كدام عمل در مورد بیشتر سلول ها تا آخر عمر صورت می گیرد؟

بخش 3 - گیاهان، موجودات پر ارزش

گیاهان موجودات پر ارزشی هستند كه هم غذای خودشان را می سازند و هم منبع اصلی غذای جانوران و انسان می باشند. آدمیان نخستین، ریشه، برگ، میوه و دانه های خوراكی را جمع می كردند و می خورند. بعدها انسان می اندیشید كه می تواند گیاهان مفید را پرورش دهد. پس كار كشاوری یعنی پرورش دادن گیاهان مفید.
شخم زدن:
كشاورزان از هزاران سال پیش تاكنون زمین را برای كاشتن، شخم می زنند. در ابتدا این كار با دست انجام می شد. بعدها از گاو و اسب استفاده شد. امروزه تراكتور جای جانوران را گرفته است.
آب دادن:
به جهت وجود آب كم در ایران، كشاورزان برای صرفه جویی در مصرف آب، گیاهانی را می كارند كه با كمك آب باران و برف رشد كرده و محصول دهند و نیاز به آبیاری نداشته باشند. به این گونه كشاورزی دیم كاری می گویند؛ مانند كشت گندم.
از بین بردن علف های هرز:
علف های اضافی كه در لابه لای گیاهان كاشته شده می روید. علف های هرز گفته می شود. از بین بردن این علف ها كار زیادی می طلبد.
مبارزه با آفت ها:
بعضی از حشرات كه گیاه خوار هستند دسته جمعی به مزرعه ها حمله می كنند و قسمتی از محصول را می خورند. برای دفع حشرات مزاحم یا آفت ها، مواد حشره كش ساخته شده است. به دلیل اینكه مواد سمی هستند. دانشمندان از جانورانی مانند عنكبوت یا سوسك بهره می گیرند.

  محصولات گوناگون:

بعضی از محصولات مانند گندم در بیشتر استان ها به عمل می آید. اما بعضی محصولات دیگر مانند خرما، برنج و انگور در بعضی مناطق رشد می كنند. مثلاً برنج در جایی به دست می آید كه آب فراوان داشته باشد و خرما در آب و هوای گرم به دست می آید.
نوشیدنی ها:
بعضی از گیاهان به صورت دم كرده و نوشیدنی مصرف می شوند مانند چای، و قهوه؛ و بعضی از محصولات دیگر را برای خوش طعم كردن غذا استفاده می كنیم مانند انواع ادویه ها كه بیشتر در كشورهای گرم و مرطوب به دست می آید.
داروها:
مردم از زمان های دور، بعضی گیاهان را به دلیل اثرات داروئی آنها مصرف می كردند. مانند خاكشیر یا دانه به. امروزه هم از گیاهان دارویی استفاده های بسیاری می شود. 
رنگ ها:
گیاهان در صنایع رنگرزی هم استفاده می شوند. رنگرزی در استان هایی كه قالیبافی دارند رواج دارد كه برای رنگ كردن پارچه یا پشم به كار می رود.
از چوب برای تهیه میز، تخته، پنجره و سایر وسایل استفاده می كنند.
  پرسش های بخش 3
1- كار مبارزه با آفت ها، همیشه و در همه دوران زندگی آنها مؤثر است.

درست
نادرست

  2- بیشتر كشاورزان برای شخم زدن زمین های پهناور از تراكتور استفاده می كنند.

درست
نادرست

  3- كار كشاورزی یعنی پرورش دادن گیاهان مفید

درست
نادرست
  4- پرندگان كوچك در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند.

درست
نادرست
  پررسش های تشریحی:
1-وقتی می خواهیم زمین را برای كاشتن آماده كنیم ابتدا چه عملی را انجام می دهیم؟

ابتدا زمین را شخم می زنیم. 
  2- برای كاشت یك گیاه باید چه كاری انجام داد؟

ابتدا باید زمین را برای كشت آماده كرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشید و سپس زمین را آبیاری كرد. مرحله بعدی در آوردن گیاهان هرز از داخل زمین است تا زمانی كه به رشد كامل خود برسد.

  3- اصلی ترین غذای انسان را چه گیاهانی تشكیل می دهند؟

گندم، برنج، سیب زمینی
  4- یاد گرفتن كشاورزی چه اثری در زندگی انسان داشت؟

توانست محصول بیشتری تولید كند و برای زمستان خود غذا ذخیره كند. دیگر مجبور نبود تمام قسمت های گیاه را بخورد. بلكه از هر گیاهی قسمت های مفید را می خورد.
  5- آیا استفاده زیاد از تراكتور برای زمین های كشاورزی پهناور مضر است؟

بله. چون تراكتور عمیقاً جای خاك را عوض می كند و خاك های سطح رویی كه مواد غذایی بیشتری دارند به سطح زیرین انتقال پیدا می كنند. استفاده زیاد از تراكتور برای زمین مفید نیست.

  6- كدام محصول را حتماً باید با كشت آبی زیاد نمود؟

برنج
  7- چه محصولاتی در ناحیه كوهستانی بیشتر رشد می كنند؟

گردو، بادام، درختان میوه

  8- ادویه در چه نوع آب و هوایی به دست می آید؟

گرم و مرطوب
  9- چه گیاهانی را می شناسید كه مصرف دارویی و رنگرزی دارند؟

دارویی: اوكالیپتوس، گل ختمی، گل بنفشه، نعناع
رنگرزی: حنا، گردو، انار، پوست پیاز، روناس

بخش 4 - جانوران بی مهره

دانستید كه جانوران را به دو دسته مهره داران و بی مهرگان تقسیم می كنیم.
جانوران مهره دار:
مانند ماهی ها، دوزیستان، پرندگان و غیره كه بدنشان دارای اسكلت از جنس استخوان است.
جانوران بی مهره:
جانورانی هستند كه در بدنشان اسكلت استخوانی وجود ندارد. بی مهرگان دسته بزرگی از جانوران را تشكیل می دهند مانند مرجان ها، نرم تنان، خارتنان و حشرات و … 
كرم ها و بند پایان:
گروه كرم ها و بندپایان گروه بسیار بزرگی از بی مهرگان هستند كه دانشمندان آنها را به طبقات كوچك تر تقسیم كرده اند. كرم ها از لحاظ شكل به سه گروه تقسیم می شوند:
1- كرم های پهن
2- كرم های لوله ای
3- كرم های حلقوی
كرم های پهن :
مانند كرم كدو، بدنشان از قطعه های پهن تشكیل شده است. یك نوع از كرم كدو در روده انسان زندگی می كند و به این موجود كه غذای مورد نیاز خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد، انگل می گوئیم.
كرم های لوله ای :
مانند آسكاریس بدن باریكی دارند. كرم آسكاریس در داخل روده انسان زندگی می كند و در همانجا تخم ریزی می كند. تخم ها همراه مدفوع از روده خارج شده و محیط را آلوده می كنند. تخم آسكاریش از راه سبزیجات نشسته و آب آشامیدنی آلوده به بدن منتقل می شوند.
یكی دیگر از كرم های لوله ای انگل كرمك است. كرمك در انتهای لوله گوارش كودكان رشد می كند و باعث خارش شدید می شود.
كرم های حلقوی :
بدن این كرم ها از حلقه های زیادی درست شده است. مانند كرم خاكی. این كرم برای یافتن غذا در خاك حركت می كند و برای باغچه و زمین كشاورزی مفید است زیرا خاك را جابه جا می كند و هوا را به ذرات خاك می رساند.
بندپایان:
بندپایان شامل حشرات، عنكبوت ها، خرچن گها و هزارپاها می باشند. نمونه هایی از بندپایان در جنگل، دریا و حتی خانه ها یافت می شود مانند مورچه، پروانه، خرچنگ، هزارپا و … بندپایان فراوان ترین گونه جانوران بی مهره هستند.
حشرات 6 پا دارند. عنكبوت ها 8 پا دارند. بعضی سمی و بعضی غیر سمی اند. خرچنگ ها در آب زندگی می كنند پوشش خارجی بدن آنها سفت است. بعضی خرچنگ ها خوراكی هستند. هزارپاها بعضی علف خوار و بعضی گوشتخوارند. هزارپای گوشتخوار، سمی است.

پرسش های بخش 4

جالی خالی را با كلمات مناسب پر كنید:
1- به جانورانی كه در بدن آنها اسكلت استخوان وجود نداشته باشد بی مهره می گویند.
2- به موجود زنده ای كه غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد انگل می گویند. 
3- نرم تنان در گروه جانوران بی مهره قرار دارند.
4- هشت پا یك جانور بی مهره دریایی است كه به گروه بزرگ تر بی مهرگان تعلق دارد و به گروه كوچك تر نرم تنان.
5- عروس دریایی بی مهره ای از جنس مرجان ها است.
6- حشرات بدنشان از 3 قسمت سر و سینه و شكم تشكیل شده، 2 شاخك و 6 پا دارند.
7- كرم كدو از نوع كرم های پهن و كرم خاكی از نوع كرم های حلقوی است.
   پرسش های تشریحی:
1- چه تفاوت مهمی در میان جانواران مهره دار و بی مهره وجود دارد؟

جانوران مهره دار دارای اسكلتی از جنس استخوان هستند و جانوران بی مهره در بدن خود فاقد این اسكلت استخوانی می باشند.
  2- بدن بی مهرگان ساده تر است یا مهره داران؟

بی مهرگان
  3- انواع گروه های بی مهرگان را نام ببرید؟

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، كرم ها، بندپایان
  4- مرجان ها چه شباهت هایی با اسفنج ها دارند؟

هردو گروه در كف دریاها زندگی می كنند و بعضی از گونه های هر یك حركت دارند.
  5- تخم كرم كدو چگونه از گاو به انسان منتقل می شود؟

مدفوع آلوده انسان علف هایی را كه گاو می خورد آلوده می كند و تخم كرم در بدن حیوان به نوزاد تبدیل می شود و زنده می ماند و با خوردن چنین گوشتی نوزاد كرم كدو به انسان و روده او منتقل شده تبدیل به كردم كدو می شود.
   6- كرم آسكاریس چه می خورد؟

غذای گوارش یافته را می خورد.
   7- فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چیست؟

پوشش بدن حلزون حفره ای است و پوشش بدن صدف دوكفه ای است.
   8- حشرات چه خصوصیات مشتركی دارند؟

همگی 6 پا و 2 شاخك دارند و بدنشان از سه قسمت تشكیل شده است.
   9- كدام گروه از بی مهرگان به هیچ گروه دیگری شبیه نیستند؟

خارتنان
  10- چند نوع از خارتنان را نام ببرید؟

توتیا و ستاره دریایی
  11- اگر قبل از مصرف سبزی آن را ضد عفونی نكنیم، كدام بیماری انگلی در انتظار ماست؟

به انگل آسكاریس مبتلا می شویم.
  12- یك نوع خرچنگ خوراكی را نام ببرید؟

میگو

بخش 5 - مخلوط ها

مخلوط چگونه تشكیل می شود؟
وقتی دو یا چند ماده مختلف با یكدیگر به ترتیبی بیامیزند كه ما بتوانیم آنها را از هم جدا كنیم و هر ماده ای خاصیت خود را حفظ كند، مخلوط تشكیل شده است.
در مخلوط ممكن است مواد مخلوط شونده همگی جامد، مایع و یا گاز باشند، یا یكی از مواد جامد و دیگری مایع باشد مثل نمك و آب كه مخلوط آب نمك درست می كنند.
هوای اطراف ما كه گازی شكل است مخلوطی از گازهای مختلف است. بسیاری از خوراكی ها نیز به صورت مخلوط مصرف می شوند.
در یك مخلوط، هر ماده تمام خاصیت های خود را حفظ می كند.
مخلوط های یكنواخت (محلول): 
وقتی یك حبه قند را در آب می اندازید، ذره های قند از هم جدا می شوند و در بین ذره های آب قرار می گیرند و مخلوط یكنواخت درست می كنند. در نتیجه قند در آب حل می شود. به این نوع مخلوط، محلول می گوئیم.
ماده حل شونده و ماده حلال:
اگر یك قاشق شكر را در آب بریزید و هم بزنید، شكر در آب حل می شود. در این محلول به شكر ماده حل شونده و به آب ماده حل كننده یا حلال می گویند. محلول شكر در آب یك محلول جامد در مایع و محلول الكل در آب محلول مایع در مایع است.
در محلول ها، ماده حل شده، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

پرسش های بخش 5

1- كدامیك از مخلوط های زیر محلول است؟
روغن در آب
نفت و آب
نمك و آب
نشاسته و آب
2- كدامیك از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟
آب و روغن زیتون
آب و آبلیمو
آب و نشاسته
آب و اكسیژن
3- آب داغ چه نوع محلولی است؟
جامد در مایع
مایع در مایع
جامد در جامد
گاز در مایع
4- بهترین راهی كه می توانیم بفهمیم یك مخلوط، محلول است یا نه چیست؟
جوشانیدن
از صافی رد كردن
بی حركت در جایی قرار دادن
باهم زدن
5- در لیوان شیر یك حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟
حلال
حل شونده
مخلوط
محلول
  پرسش های تشریحی:
1- مخلوط چیست؟

وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا كنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.
  2- آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟

خیر، زیرا این دو مایع در یكدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یك نوع محلول است.
  3- به ماده ای كه مواد دیگر را در خود حل می كند چه می گویند؟

حلال
  4- چگونه می فهمیم دو ماده مایع كه با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟

در صورتی كه دو مایع به طور یكنواخت دیده شوند و پس از مدتی كه ساكن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یك مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است كه پس از ساكن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.
  5- مخلوطی نام ببرید كه از دو ماده جامد تشكیل شده باشد؟

شكر و عدس، نخود و لوبیا
  6- مخلوطی از یك ماده جامد و یك مایع نام ببرید كه محلول نباشد؟

شن و آب
  7- هوا یك مخلوط است یا تركیب؟

مخلوط است.
   8- در یك محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟

نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یكنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.
   9- در محلول مواد چگونه پراكنده می شوند؟

به طور یكنواخت پراكنده می شوند.
  10- آیا در محلول همه موادی كه وجود دارند دیده می شوند؟

خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.
  11- چرا در هوا هیچ یك از مواد تشكیل دهنده را نمی بینیم؟

زیرا همگی گاز هستند.

بخش 6 - نور و بازتابش

نور انرژی است كه به كمك آن می توانیم اجسام را ببینیم. به موادی كه از خود نور تولید می كنند چشمه نور می گوئیم. نور از همه اجسام عبور نمی كند. اما اجسامی مانند شیشه، آب و هوا نور را از خود عبور می دهند كه به آنها شفاف می گوئیم.
اما اجسامی كه نور را از خود عبور نمی دهند، مانند چوب و سنگ اجسام كدر نامیده می شوند. هرچه سطح یك جسم هم صاف تر باشد، باز تابش نور آن هم بیشتر است.
تصویر هر جسم در آینه تخت اندازه همان جسم است. اگر نور به آینه برخورد كند، باز می گردد كه به این پدیده بازتابش نور می گوئیم. هر چه زاویه بین دو آینه تخت كمتر شود، تعداد تصاویر بیشتر است. نور در هنگام برخورد به آینه صاف، بازتاب منظم دارد و در صورت برخورد به سطح ناصاف مثل مقوی، بازتابی نامنظم دارد. وقتی نور به جسمی بر می خورد، قسمتی از آن باز می گردد و به چشم ما بر می گردد و همین نور بازتاب شده باعث دیدن آن جسم توسط ما می شود.
جسمی كه به رنگ سیاه باشد، نور را تقریباً بازتاب نمی دهد. با آینه می توانیم تصویر چیزهایی را كه به طور مستقیم نمی توانیم ببینیم را مشاهده كنیم. مانند راننده اتومبیل كه به كمك آیند پشت خود را می بیند.
آینه ها بر سه نوع هستند :
1- آینه تخت
2- آینه فرو رفته
3- آینه بر آمده
در آینه فرو رفته تصویر بزرگ تر از جسم و در آینه برآمده تصویر كوچك تر از جسم منعکس می شود.
در زیردریائی ها برای دیدان اجسام در سطح آب از چشم زیردریایی استفاده می كنند، كه پریسكوپ نام دارد.
كوره آفتابی هم وسیله ای است كه از یك آینه فرو رفته بسیار بزرگ تشكیل شده است و برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید به كار می رود. تصویر ما در درون یك قاشق به صورت وارونه و كوچك تر از خودمان می افتد و تصویر ما در پشت قاشق مستقیم و بزرگ تر به نظر می رسد.

  پرسش های بخش 6
1- در كدامیك از مكان های زیر آینه بر آمده استفاده می كنند؟

خیاطی
آرایشگاه ها
سرپیچ های جاده ها
كوره آفتابی

  2 - كدامیك از موارد زیر در بازتابش نور مؤثر نیست؟

صافی اجسام
زبری اجسام
كلفتی اجسام
رنگ اجسام
  3 - در كدامیك از مواد زیر نور عبور نمی كند؟

هوا
آب
آینه
شیشه

  4 - در پریسكوپ از چه آینه ای استفاده می شود؟

تخت
فرورفته
برآمده
كروی
  5- هر قدر زاویه بین دو آینه را بازتر كنیم تعداد تصویرها ….... می شود.

بیشتر
كمتر
تفاوتی ندارد
بزرگ تر
  6 - كوره آفتابی به چه منظور ساخته می شود؟

برای گرم كردم محیط
برای تفریح و سرگرمی
برای بهتر دیدن خورشید
برای استفاده از انرژی گرمایی خورشید

  پرسش های تشریحی:
1- نور چیست؟ و چه خواصی دارد؟

یك نوع انرژی است كه حركت می كند و موجب دیدن اجسام می شود.
  2- بازتابش نور چیست؟

وقتی نور به جسمی برخورد می كند و برگشت پیدا می كند، به این پدیده بازتابش نور می گوئیم.
   3- چه اجسامی پس از بازتابش نور، تصویر تولید می كنند؟

اجسامی كه سطح آنها صاف است مثل آینه و فلزات براق. در آب و شیشه هم تصویر ایجاد می شود.
   4- جسمی در فاصله 20 سانتی متری آینه قرار دارد. فاصله جسم تا تصویر چقدر است؟

فاصله جسم تا تصویر دو برابر فاصله جسم تا آینه است یعنی 40 سانتی متر.
   5- وقتی آینه به صورت فرو رفته باشد، چه تغییری می كند؟ و برای چه كارهایی از آینه فرو رفته استفاده می شود؟

تصویر بزرگ تر می شود. وقتی بخواهند تصویر را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحی

  7- برای افزایش نور و گرما از چه نوع آینه ای استفاده می كنیم؟

آینه فرو رفته
   8- برای آنكه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟

باید نور به طور كامل بازتاب نماید

  9- در گذشته انسان ها چگونه تصویر خود را می دیدند؟

در سنگ های صاف و صیقلی

بخش 7 - الكتریسیته

انرژی الكتریسیته، انرژی است كه برای نور، حركت، گرما و روشنایی ایجاد می كند. از انرژی الكتریسیته در وسایلی مانند پنكه، شوفاژ، اطو، سماور برقی، لامپ، پلوپز و چرخ گوشت استفاده می كنیم. ما حتی از الكتریسیته صدا نیز تولید می كنیم. وقتی شما زنگ در را به صدا در می آورید، در اثر حركت سریع و پیوسته الكتریسیته، این انررژی به صدا تبدیل شده است.
مدار الكتریكی چیست؟ 
وقتی لامپ خانه را روشن می كنید با استفاده از كلید برق، الكتریسیته را به داخل لامپ می فرستید و روشنایی ایجاد می شود و یا قسمتی سیم و لامپ را به باتری متصل می كنیم، الكتریسیته از باتری به وسیله سیم جاری می شود و پس از روشن كردن لامپ از سیم دیگری به باتری باز می گردد و این خود یك مدار الكتریكی است.
رسانا و نارسانا: 
چیزهایی مثل میخ آهنی و سیم مسی كه الكتریسیته از آنها می گذرد رسانا نام دارند. به چیزهایی مثل چوب، پلاستیك و شیشه كه الكتریسیته از آنها نمی گذرد نارسانا نام دارد. 
مدار متوالی و مدار موازی: 
وقتی مدار بسته شود، الكتریسیته جاری می شود. در این صورت وقتی می خواهیم دو لامپ را به یك باتری وصل کنیم و دو لامپ هم به یكدیگر وصل شوند، در این صورت می گوئیم لامپ ها به صورت متوالی بسته شده اند. در بستن متوالی جریان، برق ابتدا از یك لامپ عبور می كند و سپس به لامپ دیگر می رود.
اگر بخواهیم قطب مثبت و منفی را به هر دولامپ وصل كنیم هر لامپ جداگانه به دو سر باتری وصل می شود. در این صورت لامپ ها به صورت موازی بسته شده اند. به این ترتیب جریان برق همزمان به هر دو لامپ وارد می شود و نور ضعیف تر به چشم می رسد.
به هم بستن باتری ها:
می توانیم با استفاده از دو یا چند باتری مدار الكتریكی تشكیل دهیم. در این صورت چون مقدار الكتریسیته بیشتری جاری می شود، نوری كه لامپ ایجاد می گردد بیشتر می شود.

  پرسش های بخش 7
1- كدامیك از وسایل زیر رسانا است؟

چوب
فرش
پتو
آهن

  2- كدامیك از اجسام زیر نارسانا است؟

بدن انسان
آهن
چوب خیس
پلاستیك
  3- اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقیه لامپ ها:

خاموش می شوند
روشن می مانند
می سوزند
پر نورتر می شوند
  4- در كدامیك از وسایل زیر از انرژی الكتریسیته برای تولید گرما استفاده می شود؟

جارو برقی
ریش تراش
تلویزیون
پلوپز
  5- در كدامیك از وسایل زیر الكتریسیته به حركت تبدیل می شود؟

همزن برقی
چراغ مطالعه
اتو
سماور برقی
  پرسش های تشریحی:
1- الكتریسیته چگونه جریان می یابد؟

وقتی مدار بسته باشد
  2- به چه اجسامی رسانا می گوئیم؟

اجسامی كه جریان الكتریسیته از این اجسام عبور كند مانند سیم مسی و آب.
   3- چه موادی نارسانا هستند؟

به اجسامی كه جریان الكتریسیته از آنها عبور نكند، مواد نارسانا گفته می شود مانند چوب.
   4- مدار چگونه تشكیل می شود؟مدار به چند طریق بسته می شود نام ببرید؟

وقتی الكتریسیته جریان پیدا كند. در صورتی كه مدار ساده نباشد به دو طریق موازی و متوالی بسته می شود.
   6- در چه صورت، مدار در لامپ نور بیشتری تولید می كند؟

وقتی مدار به صورت متوالی بسته می شود نور اولین لامپ بیشتر و دومی كمتر می شود. در موازی نور هردو لامپ یكسان و كمتر می شود.
   7- آیا برای سیم كشی منزل می توان از مدار متوالی استفاده كرد؟ چرا؟

خیر چون در این صورت با سوختن یا قطع كردن جریان در یك وسیله الكتریكی، سایر وسایل الكتریكی نیز خاموش می شوند.
   8- فرق مدار بسته و باز چیست؟

در مدار بسته الكتریسیته جاری می شود و در مدار باز الكتریسیته قطع می شود.
  9- كلید چه اثری در تشكیل مدار دارد؟

كلید مدار را قطع و وصل می كند.
   10- در اسباب بازی ها و رادیو ها، باتری ها را چگونه قرار داده اند؟

قطب منفی به مثبت و قطب مثبت به منفی

بخش 8 - آهن ربا

آهن ربا قطعه ای است كه ذرات آهن و فولاد را به خود جذب می كند. به آهنربا مغناطیس هم می گوئیم. می توان گفت هر جسمی كه خاصیت آهن ربایی داشته باشد دارای خاصیت مغناطیسی است.
كره زمین نیز دارای دو قطب اصلی شمال و جنوب است كه برای تشخیص این قطب ها قطب نما ساخته شده و جهت یابی می كنند.
هر آهن ربا دو سر دارد كه به هر یك از سرهای آن قطب گفته می شود. قطبی از آهن ربا كه به سمت شمال قرار می گیرد قطب شمال نامیده می شود كه با علامت N نمایش داده می شود. قطب دیگر آهن ربا كه به سمت جنوب قرار می گیرد، قطب جنوب نامیده می شود كه باعلامت S مشخص می شود.
كره زمین در اطراف خود میدان مغناطیسی وسیعی تولید می كند و عقربه قطب نما كه خود خاصیت آهنربایی دارد، در میدان مغناطیسی زمین خود به خود در جهت شمال و جنوب كره زمین می ایستد.
هرگاه قطعه ای آهن را از یك جهت به آهنربایی بكشیم، قطعه آهنی نیز آهن ربا می شود.
وقتی ذرات ریز آهن یا سنجاق های ریز جذب آهن ربا می شوند مشاهده می كنیم که دو سر آهن ربا مقدار بیشتری آهن یا سنجاق به خود جذب نموده اند.
اگر دو آهن ربا را به هم از طرف قطب های هم نام آنها (مثلاً قطب S) به هم نزدیك كنیم به یكدیگر جذب نمی شوند و بر عكس اگر از طرف دو قطب غیر همنام (مثلاً S و N) به هم نزدیك شوند، همدیگر را جذب خواهند كرد. 
آهن ربای الكتریكی: 
قطعه سیم روكش دار را دور یك میخ ببندید و دو سر سیم را به دو سر یك باتری وصل كنید. حالا اگر میخ های كوچك یا براده های آهن را به میخ نزدیك كنیم جذب میخ می شوند. به این میخ كه خاصیت آهن ربایی پیدا كرده آهن ربای الكتریكی می گوئیم.
هرچقدر مقدار سیم ها بیشتر باشد، آهن ربای قوی تری درست می شود و در صورت قطع جریان برق میخ. خاصیت آهن ربایی را از دست می دهد. با كمك آهن ربای الكتریكی می توان قطعات بزرگ آهنی را جابه جا كرد مانند جرثقیل.

  پرسش های فصل 8

جای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.
1- هر آهن ربا 2 قطب دارد.
2- قطب شمال آهن ربا را با علامت N نشان می دهند.
3- در آهن ربا قطب های همنام یكدیگر را جذب نمی كنند.
4- قطب شمال آهن ربا، قطب جنوب آهن ربای دیگر را جذب می كند.
5- اگر سرهای دو آهن ربا قطب N و S باشند، در صورت نزدیك شدن به هم، یكدیگر را جذب می كنند.
6- عقربه قطب نما خود یك آهن رباست.
7- به كمك سیم، باتری و میخ می توان آهن ربای الكتریكی ساخت.
  پرسش های تشریحی:
1- با در نظر گرفتن شمال و جنوب كره زمین عقربه قطب نما چگونه قرار می گیرد؟

  2- دو قطب آهن ربا همیشه رو به كدام سمت می ایستد؟ چرا؟

رو به شمال و جنوب كره زمین، چون در میدان مغناطیسی كره زمین تحت خاصیت آهن ربایی زمین قرار می گیرند.
   3- وقتی دو قطب غیر همنام را به هم نزدیك می كنیم چه اتفاقی می افتد؟

همدیگر را جذب می كنند.
   4- چه قسمت هایی از آهن ربا، آهن بیشتری را به خود جذب می كند؟

دو سر آهن ربا
   5- چگونه می توان آهن ربای الكتریكی قوی تری ساخت؟

با افزایش سیم پیچ ها
  6- چند وسیله نام ببرید كه در آنها آهن ربای الكتریكی به كار رفته باشد؟

جرثقیل، زنگ اخبار خانه ها و …
  7- از قطب نما برای انجام چه كاری استفاده می شود؟

برای تشخیص قبله و تعیین جهت های اصلی شمال و جنوب
   8- جرثقیل الکتریکی چگونه كار می كند؟

وقتی اهرم جرثقیل خاصیت آهن ربایی پیدا می كند، قطعات بزرگ آهنی را جابه جا می كند.
  9- چگونه به كمك یك آهن ربا كه قطب هایش معلوم است قطب های آهن ربای دیگر را می شناسیم؟

آهن ربا را به آهن ریایی كه قطب هایش معلوم است نزدیك می كنیم اگر جذب هم شوند قطب ها با قطب آهن ربای معلوم غیرهمنام است.

بخش 9 - سنگ ها

سنگ ها ازجمله موادی هستند كه در همه جای كره زمین وجود دارند. روی زمین، در رودخانه ها، كوه ها و كف دریاها و داخل زمین هم سنگ وجود دارد. سنگ ها انواع متفاوتی دارند. بعضی زبر و بعضی دیگر صاف هستند. بعضی درشت و برخی كوچك. بعضی از سنگ ها به علت استحكام فراوان، سال ها به شكل بناهای تاریخی باقی می مانند.
سنگ های رسوبی:
بعضی از سنگ ها بر اثر ته نشین شدن مواد داخل آب به وجود می آیند. رودها مقدار زیادی مواد را با خود به دریاها و دریاچه ها می برند. این مواد به دلیل سنگینی به ته دریا می روند. روی هم قرار می گیرند و پس از سفت شدن سنگ هایی را به وجود می آورند كه به آنها سنگ های رسوبی گفته می شود. سنگ های رسوبی لایه لایه اند كه رنگ یا جنس هر لایه با لایه دیگر متفاوت است. سنگ های رسوبی در كوه های البرز و زاگرس به فراوانی یافت می شوند. ریگ، شن و سنگ های آهكی نمونه هایی از سنگ های رسوبی هستند.
سنگ های آذرین:
گروه دیگری از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواد بسیار داغ به وجود آمده اند كه قبلاً در زمین بوده اند. دمای اعماق زمین زیاد است و بعضی سنگ ها را ذوب می كند. این سنگ ها در زیر یا سطح زمین دوباره سرد می شوند و سنگ هایی را به وجود می آورند كه به آنها آذرین می گویند.
سنگ های كوه هایی مانند دماوند و الوند از نوع آذرین است. سنگ های آذرین از بلورهای ریز یا درشت تشكیل شده اند.
سنگ های دگرگون شده:
بعضی از سنگ های رسویی یا آذرین اگر مدت زیادی در اعماق زمین بمانند، باید فشار و گرمای زیادی را تحمل كنند. این سنگ ها مانند آجر پخته می شوند و شكل قبلی خود را از دست می دهند و به همین دلیل به آنها سنگ های دگرگون شده می گویند. (مانند سنگ مرمر)
سنگ ها از چه ساخته شده اند؟
همه سنگ ها از یك یا چند كانی به وجود آمده اند. كانی چیست؟ مغز مداد شما یك كانی است. گچی كه با آن می نویسید، پنجره های فلزی و حتی نمكی كه با غذا می خورید یك كانی است. بعضی كانی ها مانند نمك به همان شكل خود قابل استفاده اند. اما بعضی دیگر این گونه نیستند بلكه سنگ معدن بعضی كانی ها مانند فلزات را برای به دست آوردن مواد مورد نیاز كاملاً خرد و ذوب می كنند.
فایده سنگ ها و كانی ها:
سنگ ها و كانی ها در امر ساختمان سازی، صنعت، پزشكی و غیره به كار می روند. مصارف كانی ها باید با دقت و صرفه جویی فراوان صورت گیرد.

  پرسش های بخش 9
1- در سنگ های رسوبی جنس لایه ها همیشه یكسان نیست.

درست
نادرست
  2- یك تكه سنگ گرانیت فقط از یك نوع ماده تشكیل شده است.

درست
نادرست
  3- كانی های كشور ما تمام نمی شوند.

درست
نادرست
   4- افزایش جمعیت، نیاز بشر را به كانی افزایش داده است.

درست
نادرست
   5- برای به دست آوردن فلزات از كانی ها، آنها را به همان شكل استخراج شده استفاده می کنند.

درست
نادرست
  سوالات تشریحی:
1- سنگ های رسوبی چگونه درست می شوند؟چرا سنگ های رسوبی كناره های صاف دارند؟

رسوبات رودخانه ها در دریاها ته نشین می شوند و به تدریج در زمان های زیاد سنگ های رسوبی را درست می كنند. بر اثر غلطیدن در آب و ساییده شدن كناره صاف پیدا می كنند.
   2- سنگ نمك چگونه تشكیل می شود؟

وقتی نمك در آب به اندازه ای حل شود كه دیگر نتواند در آب حل شود، ته نشین شده و بلورهای سنگ نمك را درست می كند.
  3- سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟

نوع و جنس، شكل ظاهر، مدت زمان تشكیل آن، رنگ و استحکام
  4- همانطور كه می دانید سنگ های كوه های البرز و زاگرس رسوبی هستند. آیا می توانیم بگوئیم زمانی این كوه ها زیر دریاها بوده اند؟

بله، چون بر اثر رسوبات مختلف در اثر سالیان طولانی به وجود آمده اند.
  5- چرا گاهی سنگ های آذرین بلورهای درشت دارند؟

اگر مواد مذاب در نزدیكی سطح زمین به تدریج سرد شوند بلورهای درشت پیدا می كنند.
  6- به چه دلیل گفته می شود سنگ ها تغییر می كند؟

زیرا سنگ های دگرگونی كه منشأ رسوبی یا آذرین دارند، در اثر گرما و فشار زیاد تغییر یافته اند.
   7- در چه جاهایی از ساختمان سنگ مصرف می شود؟

نمای ساختمان، كف ساختمان
   8- كدام كانی ها به طور خاص در زمین یافت می شوند؟ چگونه می توان سنگ معدن را از كانی جدا نمود؟

گوگرد و نمك - سنگ معدن را حرارت می دهند و خرد می كنند. فلز به صورت مایع از سنگ جدا می شود.
   9- زغال سنگ چه نوع سنگی است؟

سنگ سوختی

بخش 10 - زمین و همسایه های آن

زمین حركت می كند:
شاید شما تصور كنید كه خورشید هر روز در آسمان جابه جا می شود. اما چنین نیست. زمین به دور خورشید حركت می كند و هر شبانه روز یك دور به دور خود می چرخد. زمین هم به دور خود می گردد هم به دور خورشید. زمین مانند توپ است و خورشید در هنگام روز یك طرف آن را روشن می كند و در هنگام شب نیز طرف تاریك آن است.
نزدیك ترین همسایه زمین:
در هنگام شب در آسمان چه می بینید؟ ماه و تعداد زیادی ستاره. ماه بیش از هر چیز دیگر به ما نزدیك است و به همین دلیل، بزرگ به نظر می رسد. ماه با دوربین های قوی و بزرگ به نام تلسكوپ مشاهده می شود. سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده و به دلیل نبودن آب و هوا، هیچ موجود زنده ای در آن وجود ندارد. در روی ماه كوه های بلند، دشت های وسیع و گودالهای دایره شكلی وجود دارد. ماه نور خود را از خورشید می گیرد و از خود نور ندارد و مانند آینه نور خورشید را به زمین منعكس می كند كه به آن مهتاب می گویند.
سفر به منظومه شمسی:
خورشید و 9 سیاره ای كه به دور آن در گردش هستند منظومه شمسی نامیده می شوند. شمس یعنی خورشید و منظومه یعنی سیاراتی كه به نظم در آسمان به دور خورشید می گردند همه سیاره ها هم به دور خود می چرخند و هم به دور خورشید.
عطارد:
عطارد نزدیك ترین سیاره به خورشید است و سیاره كوچكی است كه هر 88 روز یك بار به دور خورشید می گردد. به علت داغی عطارد، هیچ موجود زنده ای نمی تواند روی آن زندگی كند.
زهره:
زهره یا ناهید دومین سیاره منظومه شمسی است كه صبح و عصر در نزدیكی محل طلوع و غروب خورشید دیده می شود و مانند زمین، كوه و دشت دارد و باز هم به دلیل نزدیكی به خورشید آب و موجود زنده ندارد.
زمین:
زمین سومین سیاره است كه از دور به شكل كره سفید و زیبابی به نظر می رسد كه قسمت های به رنگ آب، اقیانوس ها و قسمت های سفید رنگ ابرها هستند. زمین به دلیل داشتن شرایط جوی مناسب دارای گیاهان، انسان ها و موجودات زنده است.
مریخ:
پس از زمین، مریخ قرار دارد. مریخ خاك قرمز رنگی دارد. در مریخ آب هست؛ ولی آب ها یخ زده اند و هر دو سال یك بار به دور خورشید می گردد.
مشتری:
سیاره بعدی مشتری است كه از جنس گاز است. مشتری بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی است. این سیاره آنقدر بزرگ است كه 1400 كره به اندازه زمین در آن جای می گیرد.
زحل:
زحل سیاره بسیار زیبایی است كه در اطراف آن، حلقه های روشن زیادی وجود دارد. زحل هر 29 سال یك بار به دور خورشید باز می گردد.
اورانوس، نپتون و پلوتون:
این سه سیاره به دلیل دوری از خورشید بسیار سردند. پلوتو دورترین سیاره به خورشید است.

  پرسش های بخش 10

جای خالی را با كلمات مناسب پر كنید.
1- سیاره مشتری 1400 برابر سیاره زمین است.
2- سیاره زحل در هر 29 سال، یك بار به دور خورشید می گردد.
3- سیاره مریخ در هر 2 سال، یك بار به دور خورشید می گردد.
4- جنس سیاره زحل از گاز است.
5- داغ ترین سیاره منظومه شمسی، سیاره عطارد است.
6- همیشه طرفی از زمین كه رو به خورشید است روز می باشد.
7- زمین در هر شبانه روز یك بار به دور خود می چرخد.
  سوالات تشریحی:
1- شب و روز چگونه پدید می آیند؟

از گردش زمین به دور خودش.
  2- نزدیك ترین همسایه كره زمین در فضا چیست؟

ماه
  3- تلسكوپ چیست؟

وسیله ای است كه با آن چیزهای خیلی دور را می بینیم.
   4- یك بار گردش ماه به دور زمین چقدر طول می كشد؟

4 هفته
   5- چرا ماه را به شكل های مختلف می بینیم؟

در گردش ماه به دور زمین همیشه تمام قسمت های ماه از خورشید نور نمی گیرد و مقدار نوری كه ماه به زمین می تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت به زمین است.
   6- منظومه شمسی چیست؟

خورشید و 9 سیاره ای كه به دور آن می گردند منظومه شمسی نام دارند.
   7- كدام سیاره، خاك قرمز رنگی دارد؟

مریخ
  8- كدام سیاره ها دارای گازهای منجمد هستند؟

مشتری، زحل، اورانوس، پنتون
  9- به نظر شما چرا سیاره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشید بیشتر طول می كشد؟

چون آنها در مسیر خود دایره های بزرگ تری را طی می كنند.

ب

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 فروردین 1393
 • گردش ماه به دور زمین سبب می شود ماه به شکل های مختلف دیده شود .به شکل های مختلف ماه در آسمان ((اهلّه ی قمر)) می گویند.
 • ماه در شب اول و آخر هلال است و در شب چهاردهم که قرص کامل دیده می شود ،بدر نام دارد .دو حالت نیمه (D) را نیز تربیع اول و ثانی می گویند چون ربع کامل ماه را روشن می بینیم.تربیع اول شب هفتم ،تربیع دوم شب بیست و یکم ماه دیده می شود.

.

.

.


 • زمین از نظر بزرگی پنجمین سیاره و از نظر فاصله با خورشید سومین سیاره ی منظومه ی شمسی است.
 • چرخش کامل زمین به دور خود 24 ساعت طول می کشد و این حرکت زمین ،حرکت وضعی نام دارد.که شبانه روز را به وجود می آورد.
 • چرخش زمین به دور خورشید ،حرکت انتقالی نام دارد  و یک سال طول می کشد.حرکت انتقالی زمین فصل ها را به وجود می آورد.
 • یک ریاضی دان آلمانی به نام (کپلر)ثابت کرد که مدار گردش سیارات بیصی شکل است.
 • نام دیگر بعضی سیارات شمسی:

عطاردß تیر                  زهرهß ناهید           زحلß کیوان

زمینß ارض                 مریخß بهرام            مشتریß برجیس   

 • ستارگان، کراتی هستند که خود نور تولید می کنند.
 • سیّاره:کره ای است که از خود نوری ندارد و به دور ستاره در حال گردش است.سیاره ها به دور خود نیز می چرخند.
 • علت درخشندگی ستارگان نور خود آن هاست .اما درخشندگی سیارات به علت انعکاس نور خورشید و یا ستارگان دیگر می باشد.
 • زمانی می توان در طول روز ماه را در آسمان دید که ماه و خورشید در یک طرف زمین قرار داشته باشند یعنی ماه بین زمین و خورشید باشد اما هیچ گاه در طول روز نمی توان ماه را به صورت قرص کامل مشاهده کرد.

جمله های زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

v     مدت رمان چرخش زمین به دور خودش ........... و به دور خورشید ............ خواهد بود.

v     آن طرف از زمین که رو به خورشید است ................ و طرف دیگر آن .............. خواهد بود.

v     یکبار گردش ماه به دور زمین،نزدیک به ............. طول می کشد.

v     نزدیک ترین سیاره به خورشید ................. و دورترین .................. است.

v     سیاره ی ............ را صبح ها و غروب ها نزدیک محل طلوع و غروب خورشید می -بینیم.

v     زمین دارای دو حرکت ................. و................ می باشد.

جمله های درست را با (ص) و نادرست را با (غ)مشخص کنید.

v     زمین هم به دور خود و هم به دور خورشید می گردد.(  )

v     حرکت زمین به دور خودش را حرکت وضعی می گویند.(  )

v     پیدایش شب و روز حاصل چرخش زمین به دور خورشید است.(  )

v     حرکت زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.(  )

v     نور خورشید همیشه یک طرف کره ی زمین را روشن می کند.(  )

v     سطح ماه از سنگ و غبار نرم پوشیده شده است.(  )

v     همیشه ماه به یک شکل در آشمان دیده می شود.(  )

v     در اطراف زحل ،حلقه های روشن زیادی وجود دارد.(  )

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

*کدام سیاره از جنس گاز است؟

 1)مریخ              2)مشتری        3)زحل           4) 2و3

*در کدام سیاره آب وجود دارد؟

 1)مریخ        2)زهره         3)اورانوس        4)عطارد

*چهارمین سیاره نزدیک به خورشید کدام است؟

 1)زمین   2)مریخ    3)زهره     4)مشتری

*گرم ترین سیاره منظومه ی شمسی کدام است؟

1)عطارد    2)زحل    3)مریخ     4)زهره

*نام دیگر سیاره ی زحل چیست؟

1) بهرام     2)کیوان      3)برجیس       4)ناهید

*اگر یک سال 48 هفته باشد ،کره ی ماه در یک سال چند بار به دور زمین می چرخد؟

1)چهار         2)هشت         3)ده           4)دوازده

*مریخ هر ....... یک بار به دور خورشید می گردد.

1)2سال          2)88 روز           3)4هفته           4)یک سال

*جنس کدام سیاره با بقیه سیاره ها فرق دارد؟

1)زحل    2)اورانوس   3)مریخ    4)مشتری

*حاصل حرکت انتقالی زمین چیست؟

1)پیدایش فصل ها                   2)پیدایش شب و روز

3)پیدایش جزر و مد                  4)موارد 2 و 3

*کدام عبارت درست نیست؟

1)سیاره ها به دور خود می چرخند.

2)خورشید در وسط منظومه ی شمسی قرار گرفته است.

3)سیاره ها به دور خورشید نمی گردند.

4)خورشید،زمین و سیاره های اطراف آن را منظومه شمسی می گویند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 6 فروردین 1393
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 27 اسفند 1392
سوالات علوم پایه چهارم نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 27 اسفند 1392

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 11 اسفند 1392

هوش و دقت خود را امتحان کنید

برای اینکه دقت افراد را به مورد ارزیابی قرار دهند امتحانات مختلفی انجام می دهند.

یکی از این روش ها   ، روشی است که برای شما انتخاب کرده ایم.

اگر شما از جلمه افراد با دقت  هسیتد ، بگویید اشبتاه کجا است.

12346789

12346789

12346789

حتما  شما به این موضوع تمرکز کرده ای که اشکال ارقام کجاست ،

و آن اشکال را پیدا کنید ، اما سخت در اشتباهید.

ما که نگفتیم اشکال در ارقام است.

کلمه جمله ، "جلمه" ، کلمه هستید ، "هسیتد"

و کلمه اشتباه  ، "اشبتاه" نوشته شده است !

بهتر نیست برگردیم و از کلاس اول اتبدایی شروع به درس خواندن کنیم؟

حواستان کجاست حتی  کلمه ابتدایی هم غلطه چون "اتبدایی" نوشته شده!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 7 اسفند 1392


( کل صفحات : 19 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی